Ook in Grimbergen wordt opzettelijk en periodiek misleidende desinformatie verspreid. Vaak met de bewuste bedoeling de huidige beleidsverantwoordelijken ernstige imagoschade te berokkenen.

In dit hoofdstuk slechts een klein overzicht van dergelijke berichten waarbij ook de correcte informatie terug te vinden is. Ondertussen is de schade echter geschied want "fake news" blijft na de verspreiding ervan nog lang rond spoken in hoofden van mensen.

 • De mooie zichtassen en landbouwvelden tussen Humbeek en Beigem werden definitief omgezet naar 42 hectare open groene ruimten. Concreet kunnen door deze beslissing de plannen van projectontwikkelaars, om stelselmatig via kleinschalige verkavelingen, deze open ruimten te ontwikkelen niet meer worden gerealiseerd.
 • Landbouwers kunnen er hun velden blijven bewerken. Wandelaars, fietsers en onze toekomstige kinderen blijven genieten van de mooie zicht- en verbindingsassen richting kanaal en Lintbos.
 • Bijkomend bij deze beslissing werden enkele aanpalende percelen aan deze 42 hectare open groene ruimte als mogelijke projectgebieden ingekleurd omwille van hun bijzondere of strategische ligging. Deze kunnen echter slechts worden aangesneden in functie van toekomstige maatschappelijke noden. De totale oppervlakte van deze projectgebieden bedraagt ongeveer 5 hectare.
 • Zo werden de percelen (+/- 2 hectare) gelegen in de Nachtegaallaan, tussen de Sint Rumoldusstraat en +/- de kiss en ride van school Mozaïek, weerhouden als een strategisch gelegen projectgebied omwille van de nabijheid van de school en huidige sportinfrastructuur. Mochten deze ooit aan uitbreiding toe zijn kan dit op deze locatie gebeuren. Zowel de gemeente als de sociale huisvestingsmaatschappij delen de visie om hier GEEN sociaal woonproject te realiseren.
 • De mooie zichtassen en landbouwvelden tussen Humbeek en Beigem werden definitief omgezet naar 42 hectare open groene ruimten. Concreet kunnen door deze beslissing de plannen van projectontwikkelaars, om stelselmatig via kleinschalige verkavelingen deze open ruimten te ontwikkelen, niet meer worden gerealiseerd.
 • Landbouwers kunnen er hun velden blijven bewerken. Wandelaars, fietsers en onze toekomstige kinderen blijven genieten van de mooie zicht- en verbindingsassen richting kanaal en Lintbos.
 • Bij deze beslissing werden gelijktijdig enkele aanpalende percelen aan deze 42 hectare open groene ruimte als mogelijk te ontwikkelen projectgebieden ingekleurd omwille van hun bijzondere of strategische ligging. Deze zullen enkel worden aangesneden in functie van toekomstige maatschappelijke noden. De totale oppervlakte van deze projectgebieden bedraagt ongeveer 5 hectare.
 • Hierna een overzicht.
  - Projectgebied: Nachtegaallaan (Humbeek)
  Dit weerhouden projectgebied (+/- 2 hectare) sluit aan op de huidige tuinpercelen van de woningen gelegen in deze doodlopende straat richting Humbeekse visvijver. Het kan enkel worden ontwikkeld voor uitbreiding van de nabij gelegen school en/of sportinfrastructuur. Niet voor sociale woningbouw zoals bewust verkeerdelijk wordt rond gestrooid. Momenteel wordt dit perceel gebruikt als landbouwgrond.
  - Projectgebied: Dr. Carlierstraat (Humbeek)
  De realisatie van de tweede fase van deze woonwijk werd nog niet uitgevoerd. Een perceel, ongeveer 1 hectare groot, aansluitend aan de huidige woonwijk is eigendom van de SHM Providentia. Rekening houdende met de strenge stedenbouwkundige voorschriften voor dit perceel en noodzakelijk buffergebied kan slechts een gedeelte ervan ontwikkeld worden voor een erg beperkt aantal betaalbare woningen. Dit maakt de ontwikkeling weinig interessant. De mogelijkheid blijft wel bewaard. Momenteel wordt dit perceel gebruikt als paardenweide.
  - Projectgebied Kruisstraat (Humbeek)
  Ook hier bezit Providentia ongeveer 2 hectare bebouwbare oppervlakte. Dit gebied is gelegen tussen de achterzijde van tuinen van de Molenstraat deze van de Kruisstraat. Rekening houdende met de noodzakelijke buffergebieden, de strenge stedenbouwkundige voorschriften, de aanwezigheid van buurtwegen en een ondergrondse hogedruk gasleiding kan slechts een beperkt deel ervan aangesneden worden. Voorlopig is dit niet de bedoeling. De mogelijkheid blijft wel bewaard. Momenteel wordt dit perceel gebruikt als landbouwgrond.
 • Met het definitief bewaren van 42 hectare open groene ruimte tussen Humbeek en Beigem wordt de eigenheid en dorpskarakter van beide deelgemeenten bewaard.
 • De herwaarderingsplannen voor Verbrande Brug, Borgt en Strombeek zorgen ook daar voor een opwaardering van straten, pleinen en aangename woonomgeving.
 • Andere aanvullende maatregelen, retributies en uitgewerkte werkinstrumenten (zie pareltjes rond woonbeleid) geven mogelijkheden om meer aandacht te schenken aan de kwaliteitsnormen voor bestaande en nieuwe woningen.
 • Het geheel aan genomen maatregelen streeft na het aantal bewoners in Grimbergen te beperken tot +/- 40.000.
 • Overschrijding van dit aantal inwoners zou betekenen dat bijkomende scholen, bijkomende sportinfrastructuur, nieuwe wegen, edm... en aansnijden van de laatste beschikbare open ruimten nodig zou zijn. Dit zou van Grimbergen een verstedelijkte gemeente maken.
 • Woontendensen, verwachte demografische ontwikkelingen, nog bebouwbare percelen werden voor het eerst samen verwerkt in verschillende documenten waaronder het geactualiseerde woonplan.
 • Deze dienen als basis voor een sturende woonbeleid dat de volgende jaren moet worden gevoerd gezien de verwachte groeiende bevolkingsprognose in De Rand rond Brussel.
 • Qua betaalbaar wonen worden op korte termijn 86 wooneenheden voorzien voor tweeverdieners via de eerste fase van het woonproject Beigemveld. Een honderdtal sociale wooneenheden via het Spiegelvoetweg- en Luitbergproject.
 • Een toewijzingsreglement, dat sociale en / of lokale binding beloont, zorgt ervoor dat bij de toewijzing Grimbergenaars binnen deze projecten voorrang krijgen.
 • Intensere samenwerking met Vlabinvest en de aanwerving van een "prospector" vertaalde zich in bijkomende mogelijkheden om het opgelegde "Bindend Sociaal Objectief" tijdig te realiseren.
 • Verder werd de dienstverlening van het woonloket uitgebreid. Inwoners kunnen er dagelijks terecht met al hun vragen rond huren, huisvestiging en/of premies.

 

 • Zowel in onze gemeente als in De Rand blijkt de moedertaal van anderstalige nieuwe inwoners zeer gediversifieerd.
 • Verfransing als term gebruiken is dan ook volledig voorbijgestreefd. Het is correcter te spreken over "ontnederlandsing" of een "internationalisering" van het taalbeeld in onze gemeente en de Rand.
 • Grimbergen voert een uitgebreid positief onthaalbeleid naar nieuwe anderstalige inwoners dat zich hoofdzakelijk richt om het Nederlandstalige karakter te behouden en versterken.
 • Recent werd de onthaalprocedure en integratieproces voor deze nieuwe inwoners binnen onze gemeente nog uitgebreid met een haast persoonlijke begeleiding op maat via een toeleider. Hiervoor wordt er intens samengewerkt met vzw PIN.
 • Na de inschrijvingsprocedure krijgen alle personen van vreemde origine een telefoontje van de toeleider met de vraag om opnieuw langs te komen voor een gesprek op het gemeentehuis. Langskomen is geen verplichting, maar zeker inwoners die nieuw zijn in België of slechts beperkt Nederlands spreken, worden sterk aangemoedigd om toch naar het gesprek te komen.
 • Tijdens het gesprek tracht de toeleider te achterhalen welke noden en behoeften de nieuwe inwoner ervaart. Er wordt gepraat over tewerkstelling, lessen Nederlands, onderwijs, vrijetijdsaanbod, en zaken zoals huisvuilophaling, edm...
 • Tijdens het gesprek en latere contacten wordt steeds de noodzaak en meerwaarde benadrukt tot voldoende kennis van het Nederlands.
 • Tegelijk wordt ook een positief onthaalbeleid gevoerd waarbij men kan kennismaken met onder meer het groot aanbod van Nederlandse taallessen en –activiteiten. Zie "pareltjes pagina" voor meer gedetailleerde info.
 • Grimbergen met 37.318 (° 2018) inwoners dient theoretisch en verplicht de nodige accommodatie (bed, bad en brood) te voorzien voor 47 personen en ontving hiervoor een uitzonderlijke subsidie van 86.820 euro. Concreet schommelt het aantal vluchtelingen in Grimbergen rond de 20 personen.
 • Vluchtelingen worden naar Grimbergen doorverwezen meestal na een maandenlange risicovolle reis. Ze komen aan in onze gemeente zonder kennis van de levensomstandigheden en onze leefregels of gewoontes. Hun eerste bekommernis is louter een woonst, voeding en toegang tot medische zorg. 
 • De opvang van deze mensen wordt in Grimbergen verzorgd door de werkgroep vluchtelingen i.s.m. het OCMW.
 • Grimbergen beschikt slechts over een beperkt aantal huisvestigingsmogelijkheden om nieuw doorverwezen vluchtelingen een woonst te verzekeren.
 • Eens deze mensen worden erkend als vluchteling, heeft men slechts enkele maanden om een geschikte en betaalbare woonplaats te zoeken. Nieuw onderdak vinden ergens in Vlaanderen wordt dan een topprioriteit.
 • Meestal verlaten ze Grimbergen omwille van de hoge huurprijzen in de privémarkt en de toepassing van het toewijzingsreglement voor sociale huisvestiging.
 • Voor de vluchtelingen begint het sociale inburgeringsproces dan quasi opnieuw: nieuwe omgeving, nieuwe mensen die ze ontmoeten, nieuwe buren, edm....
 • ALLE integratieprojecten en te behalen doelstellingen worden volledig gefinancierd door ontvangen subsidies van de Hogere Overheid of via projectgebonden subsidies.
   
 • De opstart voor het STB jongerenproject voor Strombeek werd volledig gefinancierd door Europese (Jint) subsidies.
 • In het kader van de opgelegde onthaal verplichtingen voor vluchtelingen ontving Grimbergen een uitzonderlijke financieringsbedrag. (+/- 86.000 euro)
 • Tot eind 2019 ontvangt Grimbergen jaarlijks ook een bijkomende subsidie voor het Brede School project. (+/-15.000 euro)
 • Voor bepaalde projecten gericht naar doelgroepen of buurtgerichte initiateven wordt beroep gedaan op eenmalige projectgebonden subsidies.
 • Gezien de bereikte doelstellingen, positieve evaluaties, de toenemende uitdagingen én initiatieven steeg het jaarlijkse subsidiebedrag van de Vlaamse overheid stelselmatig van +/- 65.000 euro (°2013) naar +/- 110.000 euro (°2019)
 • De gemeente Grimbergen heeft een eigen toewijzingsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale en sociale binding van kandidaat kopers en/of –huurders voor sociale huur- en koopwoningen.
 • Dit toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenspraak met de sociale huisvestigingsmaatschappij Providentia en sociaal verhuurkantoor Webra én alle gemeentelijke betrokken actoren.
 • Dit biedt mensen geboren of woonachtig sinds geruime tijd in Grimbergen voordelen bij de toewijzingsprocedure via een puntensysteem.
 • Dit toewijzingsprincipe wordt toegepast voor alle sociale woonprojecten, dus ook voor  “Spiegelhofvoetweg” en “Luitberg”. Beiden samen goed voor 96 hoogdringend noodzakelijke sociale huurwooneenheden die de volgende jaren stelselmatig zullen worden gerealiseerd ten voordele van Grimbergenaars met een beperkt inkomen.
 • Ook toepassing van dit toewijzingsprincipe zal worden nagestreefd bij het” Beigemveldproject” dat in een eerste fase een 86 betaalbare wooneenheden voor Grimbergse twee verdieners op de markt zal brengen.
 • Door het definitieve bewaren van 42 hectare open ruimten tussen Humbeek en Beigem kunnen projectontwikkelaars hun plannen om dit gebied stelselmatig te bebouwen niet meer realiseren.
 • In de rand van deze moeilijke beslissing werd bewust veel foutieve informatie de wereld ingestuurd. Onder meer door Grimbergse politiek geëngageerde personen. Dit met de bedoeling de definitieve omzetting te boycotten.
 • De boycot operatie was reeds maandenlang voor de beslissing ingezet. Zo diende een voorbereidende officiële Gecoro vergadering waarbij gepleit werd door een rechtstreeks belanghebbende om de omzetting niet te realiseren als ongeldig te worden verklaard en zonder betrokkene opnieuw te worden georganiseerd.
 • Nadien volgde een tweede boycot operatie waarvoor dit keer partijleden werden ingezet via diverse communicatiekanalen. Kritiek en foutieve informatie wat betreft bouwdichtheid rond de mogelijke bouw van sociale woningen in de aanpalende projectgebieden werd hiervoor louter als dekmantel gebruikt met de hoop dat veel buurtbewoners bezwaar zouden indienen tegen de omzettingsbeslissing.
 • In het partijblad van betrokkenen werd vermeld "We achterhalen ooit nog wel de waarheid achter het politieke gesjacher"  met bovenaan een titel " De waarheid achter de open ruimte Beigem en Humbeek: wordt vervolgd...". Een schaamteloos artikel én onverantwoordbaar voorafgaand politiek gedrag dat niet te goed te praten valt bij vermoedelijk de meest moedige en belangrijkste maatschappelijke beslissing van de afgelopen decennia.
 • Eigenaars van percelen gelegen in de nu definitieve open groene ruimten die hoopten dat dit gebied ooit zou worden omgezet in bouwgrond hebben recht op planschade en zullen billijk worden vergoed. Tegen het einde van dit jaar zal een planschadeloket zijn opgericht om de eigenaars vanuit de gemeente te ondersteunen bij hun dossieraanvraag.
 • Nieuwkomers in onze gemeente ontvangen een onthaalmap. Anderstalige nieuwkomers ontvangen een uitgebreidere versie met pictogrammen en bijhorende Nederlandstalige vertalingen. Deze onthaalmap wordt onder meer gebruikt tijdens het voeren van de onthaalgesprekken.
 • Recent werd de onthaalprocedure en integratieproces binnen onze gemeente voor mensen van vreemde origine uitgebreid met een haast persoonlijke begeleiding op maat via een toeleider. Hiervoor wordt er intens samengewerkt met vzw PIN.
 • De toeleiders van vzw PIN zijn zelf personen van vreemde origine, die hun succesvolle ervaring als nieuwkomer inzetten om nieuwe anderstalige inwoners verder te helpen.
 • Na de inschrijvingsprocedure krijgen alle anderstalige personen een telefoontje van de toeleider met de vraag om opnieuw langs te komen voor een gesprek op het gemeentehuis. Langskomen is geen verplichting, maar zeker inwoners die nieuw zijn in België of slechts beperkt Nederlands spreken, worden sterk aangemoedigd om toch naar het gesprek te komen. Tijdens het gesprek tracht de toeleider te achterhalen welke noden en behoeften de nieuwe inwoner ervaart. Er wordt gepraat over tewerkstelling, lessen Nederlands, onderwijs, vrijetijdsaanbod, en zaken zoals huisvuilophaling, edm...
 • De toeleiders werken ook samen met andere diensten van de gemeente of OCMW.
 • Tijdens de onthaalgesprekken kunnen de nieuwe inwoners bij hun toeleider terecht voor al hun vragen.
 • Nieuwe inwoners die met een toeleider gesproken hebben reageren heel positief.
 • Ambtenaren vinden de samenwerking met toeleiders een meerwaarde en heel waardevol.
 • Deze uitgebreidere onthaalprocedure en de vele andere initiatieven om de noodzaak van voldoende kennis van de Nederlandse taal te benadrukken resulteren in een permanente toename van het aantal inschrijvingen voor inburgering- en NT2 cursussen. (basiskennis Nederlands).
 • Onze gemeente ligt tussen de E19, A12 en RO. Deze zijn oververzadigd, verouderd qua inrichting en voldoen niet aan de toekomstige noden.
 • Hierdoor ontstaat er heel wat onnodig doorgaand verkeer in verschillende dorpskernen richting tewerkstelling- en andere aantrekkingspolen in onze regio.
 • De komst van de sneltram en ringtrambus, de aanleg van de fietssnelweg langsheen het kanaal en de A12 en de optimaliseringsplannen voor de RO en A12 beloven beterschap.
 • Ondanks deze regiogerichte investeringen dienen de aanpalende gemeenten nog steeds ingrijpende infrastructurele maatregelen te nemen op hun grondgebied om hun dorpskernen leefbaar te houden in de nabije toekomst.
 • Immers door de snelle bevolkingstoename en groeiende economie in onze regio wordt aanvullend op de huidige fileproblematiek nog een sterke toename van het verkeerstromen verwacht.
 • Grimbergen investeert daarom volop in de opwaarderingsplannen voor de Verbrande Brug, het centrum van Strombeek, Borgt en op andere locaties. Telkens met de bedoeling de verwachte toename van verkeersstromen op ons grondgebied oordeelkundig te sturen terwijl de leefbaarheid van buurten en wijken zelfs wordt opgewaardeerd.
 • Gezien de geografische ligging van onze dorpskernen en aanwezige verbindingswegen richting RO en A12 is dit een noodzakelijke beleidsverantwoordelijkheid die politieke moed en partijoverstijgende ondersteuning vraagt.
 • Te vaak echter worden deze noodzakelijke maatregelen en nodige mobiliteitsvisie onvoldoende gekaderd of bewust niet vermeld via diverse communicatiekanalen.
 • Onterecht en populistisch wordt de hinder van werken naar een falend mobiliteitsbeleid vertaald terwijl de beoogde resultaten juist getuigen van een brede en integrale mobiliteitsvisie.
 • De beoogde doelstellingen sluiten bovendien perfect aan op de vele meer regiogebonden projecten.
 • Wanneer er grote openbare werken worden gepland worden vooraf telkens verschillende overlegmomenten gepland met alle betrokken actoren.
 • Recent werd er besloten om voor dit beslissingsorgaan ook afgevaardigden van alle politieke fracties uit te nodigen zodat de oppositiepartijen de moeilijke niet populaire maatregelen om de veiligheid van alle weggebruikers te kunnen garanderen mee kunnen verdedigen t.o.v. de publieke opinie en soms ongefundeerde reacties via de sociale media.
 • Concreet betekent dit dat bij elke (grote) mobiliteitswijziging een proactief en structureel overleg plaats vindt met alle betrokken stakeholders in Grimbergen. Deze zijn (niet-limitatief): het college van burgemeester en schepenen, betrokken gemeentelijke medewerkers, vertegenwoordigers van alle politieke fracties, de politie, de middenstand en de scholen of schoolhoofden als ze betrokken partij zijn. Nadien wordt er rekening gehouden met wat er tijdens dit overleg besproken wordt.
 • Betrokken ambtenaren, vertegenwoordigers van betrokken wegbeheerders en nutsmaatschappijen zorgen voor de nodige voorbereidingen en verdere opvolging van de genomen beslissingen. 
 • Het plaatsen van omleidingsborden, het opvolgen van de signalisatieproblematiek en communicatie hieromtrent naar buurtbewoners en weggebruikers maakt integraal deel uit van het takenpakket van de wegbeheerder.
 • Voor de huidige werken in Grimbergen op de belangrijke verkeersassen betekent dit vaak dat AWV hiervoor de verantwoordelijkheid toegewezen krijgt.
 • Gezien de gespecialiseerde en intensieve werklast dat dit meebrengt werken zij hiervoor vaak samen met een bereikbaarheidsadviseur en een syndictus die de betrokken aannemers en nutsmaatschappijen contacteert voor een gecoördineerde aanpak van de praktische zaken.
 • De lokale dienst openbare werken fungeert als contactpunt om de gemeentelijke aandachtspunten en belangen op te volgen. Zij volgen ook de wekelijkse werfvergaderingen.
 • De te volgen procedure laat ruimte voor voorcontacten met belanghebbende, bv. de handelaars, die  hun voorstellen of bekommernissen tijdig kunnen voorleggen, met de bedoeling deze oplossingsgericht in te passen in het grotere pakket van te nemen maatregelen.
   
 • Betrokken gemeentedienst(en) geven de gegevens van omleidingswegen en /of herinrichting van straten door aan een gemeenteoverstijgend centraal contactpunt.
 • Deze doorgestuurde info wordt door deze instantie verder verspreid naar betrokken hulpdiensten in de buurt.
 • Ondanks deze meldingen blijkt dat bij interventies door chauffeurs van hulpdiensten soms nog gebruik maken van aangegeven GPS routeinformatie waar de al dan niet tijdelijke routewijziging niet is in verwerkt.
 • Deze problematiek is gekend op hoger niveau en dient te worden bijgestuurd.
 • De voorbije en ook volgende jaren worden de Grimbergse beleidsverantwoordelijken en diensten geconfronteerd met uitzonderlijke dossiers. Hierna een kort overzicht van geplande lokale en  regio gebonden infrastructuur werken.
 • Het Eurostadium op Parking C of eventueel andere ontwikkelingen, de komst van de ringtrambus dwars door de Strombeekse verkeeras Romeinse steenweg – Sint Annalaan,  de aanleg van de sneltram en fietssnelweg langsheen de A12, de aanleg van de fietssnelweg langheen het kanaal, de optimaliseringsplannen van de RO en A12, de herinrichting van het Grimbergs op- en afrittencomplex in het kader van de optmaliseringsplannen van de ring, de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg, de herwaardeiringsplannen voor de Verbrande Brug en Strombeek met de bedoeling onnodig doorgaand verkeer te weren uit deze dorpskernen, de herinrichting van de Westvaartdijk met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor buurtbewoners ter hoogte van de huidige Verbindingsweg. 
 • Bij deze geplande infrastructuur dienen eveneens geplande ontwikkelingen op Brussels grondgebied met de nodige kritische bedenkingen te worden opgevolgd. In het bijzonder de Esplanadeparking, het Europeaproject (Neo 1, 2 en 3), het mogelijk doortrekken van de Brusselse metro richting Parking C.
 • Verder dient het bovengronds parkeerbeleidsplan concreet te worden vertaald en te worden gekoppeld aan de uitbating van de ondergrondse parking die zal worden gebouwd onder het Gemeenteplein in Strombeek.
 • Bijkomend belangrijke uitdaging voor de volgende legislatuur wordt zeker de nog ontbrekende fietsinfrastructuur tussen al deze nieuwe ontwikkelingen te inventariseren en mee te integreren in de lokale herinrichtingswerken in het kader ven Aquafinwerken en / of herwaarderingsplannen van dorpskernen, wijken en straten.
 • Deze bewerking klopt helemaal niet. In tegendeel, het aantal parkeerplaatsen in het Strombeekse centrum zal net uitbreiden.
 • Recent werden reeds 64 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd op de Rode Poort site. Mocht op lange termijn hier een bouwproject worden gerealiseerd zal dit aantal minstens behouden blijven in de buurt van deze locatie.
 • Het beheer van de Baalhoekparking werd door de gemeente overgenomen waardoor ook op deze locatie een vijftigtal bijkomende parkeerplaatsen werden gecreëerd.
 • Vermoedelijk rond juni 2019 start de bouw van de ondergrondse parkeergarage onder het Gemeenteplein. Deze zal een capaciteit hebben van 200 parkeerplaatsen.
 • Bovengronds blijven op het Gemeenteplein én Sint Amandsplein voldoende parkeerplaatsen voorbehouden voor kort parkeren ten voordele van de nabij gelegen handelaars. Dit kort parkeerprincipe wordt nu reeds toegepast en zal verder worden uitgebreid, rekening houdende met de geplande werken en projectontwikkelingen in Strombeek.
 • Verder wordt er een sturende parkeerbeleid ingevoerd waardoor langdurig parkeren van pendelaars wordt geweerd of beboet. Er komen ook parkeerkaarten voor bewoners.
 • Het bijhorend parkeerhandhavingsbeleid wordt uitbesteed aan een parkeeragentschap dat eveneens de uitbating van de ondergrondse parking toevertrouwd zal krijgen.
 • Andere parkeerpleinen in de buurt van het centrum zullen worden geoptimaliseerd. Er dienen zich ook nog nieuwe bijkomende opportuniteiten aan die momenteel worden onderzocht.
 • Volledigheidshalve nog toevoegen dat in het kader van een voorbereidende parkeerstudie het aantal wettelijk gelegen parkeerplaatsen in het verleden op een professionele wijze in samenwerking met een studiebureau werd geïnventariseerd. Deze cijfers werden door een oppositiepartij betwist omdat bij hun telling ook fout geparkeerde wagens en niet wettelijk gelegen parkeerplaatsen werden meegeteld.
 • Het verkeerscirculatieplan kwam tot stand na intens overleg met alle politieke fracties, werd verder verfijnd door een studiebureau, nadien officieel afgetoetst door verschillende kwaliteitsinstanties in het kader van het gemeentelijk en gewestelijk mobiliteitsbeleid, waarna het officieel werd genotuleerd in het gemeentelijk mobiliteitsplan dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen én de gemeenteraad. Allesbehalve amateuristisch dus. Het onnodig doorgaand sluipverkeer weren uit de dorpskern van Strombeek is en blijft het opzet én de hoofdbedoeling. 
 • Net als voor alle dorpskernen in de regio is dit een absolute noodzaak gezien de toenemende verkeerstromen die verwacht worden in De Rand rond Brussel.
 • De gevolgen van de snel groeiende bevolkingscijfers en economische bedrijvigheid worden nu reeds dagelijks zichtbaar door de toenemende verzadigingsproblematiek van de RO en de A12.
 • Anderzijds is het weren van doorgaand verkeer uit het Strombeekse centrum ook een noodzaak gezien nieuwe verkeersstromen die op korte termijn worden verwacht door de werven, aanleg, ontwikkelingen en exploitatie van volgende geplande projecten:
  -
  het Eurostadium op Parking C of eventueel andere ontwikkelingen;
  -
  de komst van de ringtrambus dwars door de Strombeekse verkeeras Romeinse steenweg en Sint Annalaan;
  - de aanleg van de sneltram en fietssnelweg langsheen de A12
  - de optimaliseringsplannen van de RO en A12
  de herinrichting van het Grimbergs op- en afrittencomplex in het kader van de optmaliseringsplannen voor de ring;
  - de geplande ontwikkelingen op Brussels grondgebied in het bijzonder de Esplanadeparking, het Europeaproject (Neo 1,2 en 3), het mogelijk doortrekken van de Brusselse metro richting Parking C.
   
 • De realisatie van het verkeerscirculatieplan dient echter op een gefaseerde wijze te gebeuren gezien bij deze uitdaging werd gekozen om ook de straten en pleinen in te richten als aangename leef-, woon-, en winkelstraten. Deze visie moet jonge Grimbergaars aantrekken zich definitief te vestigen in Strombeek.
 • Strombeek beschikt immers over alle troeven en bestaande accommodatie om zich verder te ontwikkelen als een eigentijds dorp met veel openbaar vervoer, ontspanning en culturele mogelijkheden
 • Momenteel is slechts een eerste van de verschillende fases van het nieuwe verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Bewoners uit de Bever- en Meisestraat reageren positief. De huidige toename van het autoverkeer in de Villegasstraat is slechts tijdelijk van aard.
 • Eens ook het Sint Amands- en Gemeenteplein autoluw zijn kan het verkeerscirculatieplan pas ten gronde worden beoordeeld.
 • De verkeerslussen die stelselmatig verder worden ingevoerd garanderen bestemmingsverkeer en vlotte bereikbaarheid terwijl onnodig doorgaand verkeer er wordt geweerd. Handelszaken blijven vlot bereikbaar en krijgen bijkomende kort parkeerplaatsen in hun directe buurt.
   
 • Een evaluatie is na bovenbeschreven realisatie / fases zeker wenselijk om ook de Oude Mechelsetraat en Landhuizenlaan hun woonfunctie maximaal terug te geven. Het verdwijnen van de autobrug over de A12 zal hier toe bijdragen.
 • Door de verschillende maatregelen en het fijner herinrichten van openbare ruimten is het de bedoeling Strombeek aantrekkelijk te maken voor jonge Grimbergenaars. Tevens Strombeek nieuwe noodzakelijke samenlevingsimpulsen geven.
 • De vele troeven die Stromeek heeft en binnenkort nog meer zal bezitten (zwembad, CC, winkels, fietssnelweg, tramlijnen, edm…) trekt nu reeds projectontwikkelaars aan die volop willen investeren in deze deelgemeente.
 • Concluderend nog vermelden dat het weren van onnodig doorgaand sluipverkeer uit de dorpskern van Strombeek de hoofdbedoeling is en niet het blind toepassen van het STOP principe.
   
 • Het uitgewerkte masterplan, verkeerscirculatieplan en bijhorend parkeerbeleidsplan kan pas ten volle werken na de uitvoering van alle geplande werken en herinrichting van straten.
 • Dit zal inderdaad in het voordeel zijn van inwoners, stappers en trappers. De handelszaken blijven daarbij echter vlot en op aantrekkelijke wijze bereikbaar met kort parkeerplaatsen in de directe buurt van hun handelszaken samen met bijhorend handhavingsbeleid. Een meerwaarde voor iedereen dus.
 • De huidige kritiek op het verkeerscirciulatieplan is voorbarig en zonder toekomstvisie gezien de mobiliteitsuitdagingen in en rond Strombeek.
 • De enge berichtjes via sociale of partijbladen bewijzen meestal onvoldoende kennis van de doelstellingen of gebrek aan oprechte bezorgdheid en toekomstvisie voor Strombeek. Blijkt ook dat vaak hierbij populistisch stemgewin wordt nagestreefd.  

 

 • Er komen steeds meer klachten over te veel verkeer op rustige plattelandswegen, doorheen wijken en buurten en woonstraten. Het sluipverkeer is er hinderlijk voor de bewoners en de eigenlijke gebruikers van deze wegen.
 • Dit onnodig doorgaand verkeer zorgt vaak voor verkeersonveilige situaties en overlast. Dergelijke wegen zijn ook niet op een grotere verkeersdrukte voorzien en de toename van het verkeer zorgt er vaak voor schade aan het wegdek, voetpad of zelfs woningen.
 • Door de geografische ligging van onze gemeente en de verschillende verbindingsassen richting A12, RO en tewerkstellingspolen doorheen ons grondgebied is de verleiding groot voor pendel autoverkeer om de verzadigde ring of verbindingsassen te ontwijken, zeker in de ochtendspits. Nieuwe apps op oa. smartphones bevelen zelfs kleine landwegen en woonstraten aan om de dagelijkse files te vermijden.
 • Deze ontwikkleingen, de lopende en nog geplande werken in verschillende dorpskernen en op belangrijke verkeerassen verantwoorden de plaatsing van een viertal tractorsluizen in de onze gemeente ondanks dat deze ook verplaatsingshinder bezorgen aan betrokken buurtbewoners. Deze werden na bovenvermelde meldingen van overlast noodzakelijkere wijze geplaatst in de Potaarde, aan de 's Gravenmolen, in de Kruipstraat en Priesterlindestraat. 
 • Deze maatregel veroorzaakte ook hinder ook voor buurtbewoners die soms een eindje om moeten rijden. De huidige beleidsploeg is echter van oordeel dat deze ingrijpende maatregel nodig is om de leefbaarheid van onze gemeente, wijken en buurten te bewaren. Zeker gezien de voorspelbare verkeerstoename voor onze gemeente en regio.

 

 • Het dossier rond de herinrichting van het kruispunt aan de Merodestraat kent een lange voorgeschiedenis.
 • De eerste ontwerpen dateren reeds van de beleidsperiode 2000 - 2006. Het toenmalig voorstel om een rond punt aan te leggen op deze locatie bleek technisch niet realiseerbaar.
 • De jaren nadien werd een ontwerp uitgetekend waarbij de Merodestraat volledig werd geknipt ter hoogte van het kruispunt. Het toenmalig bestuur gaf hiervoor een negatief advies wat de herinrichtingswerken lange tijd blokkeerde.
 • Nadien werd het huidig ontwerp uitgetekend dat ondertussen werd gerealiseerd. T.t.z. met de enkelrichting lusverbinding richting Speelbroek én het plaatsen van verkeerslichten.
 • Gedurende de realisatieperiode werd echter door AWV besloten de rijrichting komende uit de Triohofstraat  en Merodestraat richting stelplaats van De Lijn niet te faciliteren.
 • Ondanks aandringen van bewoners én het college om deze rijbewegingen toch toe te laten bleef wegbeheerder AWV bij deze beslissing.
 • Als wegbeheerder zeker verantwoordbaar. Immers bij groen oplichtende verkeerslichten rijdende op de Brusselsesteenweg verwachten deze chauffeurs geen verkeer komende uit deze zijstraten. Enerzijds preventief, anderzijds ook juridisch kan AWV dergelijke gevaarlijke situaties niet verantwoorden. 
 • Als gevolg hiervan is er inderdaad meer verkeer door het dorp wat handelaars dan weer toejuichen.
 • Zowel Stad Vilvoorde als de gemeente Grimbergen weigerden de vergunningsaanvraag ingediend door Goodman Logistics voor de bouw van een nieuw logistiek centrum bestaande uit verschillende gebouwen en bijhorende nodige opslag- en werkruimten.
 • Niet minder dat 87 laad-en loskades werden in oorspronkelijke plannen voorzien. Dit bedrijf wil deze laad- en loskades en bijhorende opslagruimte verhuren aan derden en richt zich vooral naar transport via de weg. Ondermeer de webshop Zalando had concrete interesse om hun logistieke activiteiten van hieruit te coördineren.
 • De locatie waar ze zich willen vestigen is echter uitstekend gelegen voor vervoeractiviteiten die watergebonden zijn. Zowel  Vilvoorde en Grimbergen gebruikte dit argument voor de weigering.
 • Verder werd ook de toename van het aantal vrachtwagens als ernstige bijkomende mobiliteitshinder voor de reeds verzadigde wegen in de directe buurt en regio ingebracht. Dit bezwaar werd nadien ook overgenomen door de deputatie en recent door het kabinet Schauvlieghe die over de milieuvergunning diende te oordelen.
 • Concreet samengevat. Zowel stad Vilvoorde als gemeente Grimbergen zal zich blijven verzetten onder meer omwille van de vele onduidelijkheden en hiaten inzake mobiliteitseffecten.
 • Ondanks al deze negatieve adviezen van verschillende instanties kan Goodman Logistics opnieuw een beroepsprocedure opstarten.

 

 • De buurtbewoners van Beigemveld nodigden alle politieke fracties uit op woensdag 5 september 2018. Er werden maximum twee afgevaardigden per partij toegelaten. Gezien zijn bevoegdheden rond mobiliteit en woonbeleid werd voor CD&V Grimbergen schepen Paul Hermans afgevaardigd samen met politiek secretaris Bart Van Humbeeck.
   
 • Tijdens het debat bleek dat heel wat aanwezigen zich niet bewust waren aangaande de strenge RUP voorwaarden die worden opgelegd aan projectontwikkelaars die dit gebied willen aansnijden.
   
 •  Alle  toekomstige ontwikkelingen in Beigemveld moeten onder meer aan onderstaande voorwaarden voldoen. Deze werden de voorbije jaren uitgewerkt door betrokken Grimbergse politici, een studiebureau, werkgroep en beleidsmedewerkers. Ze passen volledig in de visie van de Vlaamse bouwmeester en toekomstige woontendensen rond inbreiding, kleinere woningen, gezinsverdunning, betaalbaarheid van woningen, edm...
 • Hierna een opsomming ervan in mensentaal:
  - De bouwdichtheid mag deze van de aanpalende wijk Pellenberg niet overschrijden.
  - Een gedeelte van de geplande ontwikkeling dient te worden gevrijwaard voor een gemeensschapsvoorziening (bv: een kinderkribbe, serviceflats, een school,...).
  - Een gedeelte van de geplande ontwikkelingen dient te worden gevrijwaard als groene speel- en ontmoetingsruimte, buurtprojecten, edm...
  - Doorheen Beigemveld moet van noord naar zuid een veilige en comfortabele wandel- en fietsverbinding worden aangelegd.
  - De wooneenheden dienen te voldoen aan kwaliteitseisen opgelegd voor bescheiden woningen wat een garantie betreft qua betaalbaarheid voor Grimbergse tweeverdieners. 
 • RUP Beigemveld werd op een gemeenteraad goedgekeurd op door ALLE politieke partijen die aanwezig waren op de informatieavond.
 • De noodzaak om Beigemveld aan te snijden om betaalbare woningen voor Grimbergse tweeverdieners te realiseren werd door ALLE aanwezige politieke partijen bevestigd tijdens het buurtinformatiemoment.
 • RUP Beigemveld en de mogelijkheid tot het ontwikkelen ervan kadert in een groter geheel aan beslissingen, noden en ontwikkelde woonvisie in onze gemeente.
   
 • Het geheel aan genomen beslissingen houdt rekening met acute woonnoden en de bevolkingsaangroei zoals opgenomen in de studie en zoals verwacht door het Vlaams Agentschap Binnenlands bestuur. Het houdt ook de nood aan bijkomende scholen, bijkomende sportinfrastructuur, nieuwe wegen, edm...  beheersbaar. Kortom, met deze maatregelen voorkomen we dat Grimbergen een verstedelijkte gemeente zou worden.
   
 • Zo kon Beigemveld slechts worden ontwikkeld mits het definitief bewaren van 42 hectare open groene ruimte gelegen tussen Humbeek en Beigem. Door open ruimtes te beschermen, met elkaar te verbinden en meer toegankelijk te maken krijgen ook onze toekomstige kinderen de gelegenheid om te genieten van de mooie zichtassen die nog aanwezig zijn tussen de verschillende deelgemeenten. Maatschappelijk is deze beslissing ook belangrijk om de leefbaarheid, levenskwaliteit en eigenheid van de aanpalende woonkernen te bewaren.
   
 • Het realiseren van 82 wooneenheden in Beigemveld, die aan de kwaliteitseisen van bescheiden woningen voldoen, is een absolute meerwaarde en noodzaak voor onze jonge Grimbergse tweeverdieners.
   
 • Gezien de acute nood aan sociale huurwoningen worden ook nog een honderdtal sociale wooneenheden via het Spiegelhofvoetweg- en Luitbergproject gerealiseerd.
   
 • Economisch heeft inbreidingsgebied Beigemveld geen andere functie dan toekomstige bewoning en is het gebied reeds omringd door nutsvoorziening en wegen, wat een optimalisatie van de openbare dienstverlening (nutsvoorziening, openbaar vervoer, recreatieruimte, vervoer,...) mogelijk maakt.
   
 • Het RUP Beigemveld past binnen die algemene woonvisie en dient dus ontwikkeld te worden. Politiek zijn alle partijen het hierover eens. De nood aan betaalbare woningen voor Grimbergse tweeverdieners vraagt vertaling naar concrete projecten.
 • Een wijk met 82 wooneenheden is vergelijkbaar met een wijk zoals Kerckeblok waar de woondichtheid het ook mogelijk gemaakt heeft om Grimbergenaars een betaalbare woon-kans te geven in onze gemeente. Die wijk heeft één ontsluiting naar de Vilvoordsesteenweg toe. De ervaring in Kerckeblok en andere vergelijkbare woonwijken leert ons dat de mobiliteitsproblematiek zich niet in de wijk afspeelt of in de kleinere wegen er om heen. Wel op het hoofdwegennet dat nu reeds zijn verzadigingspunt bereikt tijdens de spitsuren.
  Daar ligt de echte uitdaging! Voor een overzicht omtrent de aanpak van deze problematiek verwijs ik graag naar de pareltjes pagina op deze website. 

   
 • Beigemveld zal slechts een beperkt aantal toegangswegen tellen wat sluipverkeer toestanden zoals in wijk Abtsdal en andere woonwijken vermijdt. De huidige aanpalende straten zullen door deze bewuste keuze enkel worden gebruikt door bewoners, bezoekers en/of ander bestemmingsverkeer.
   
 • Het is alvast de uitdrukkelijke vraag van de bewoners uit de Kruipstraat om de huidige knip te bewaren. Vermoedelijk zal de tractorsluis worden vervangen kunstpaaltjes die ook op andere plaatsen in de Beigemveldwijk zullen worden geplaatst.
   
 • Berekeningen door verschillende betrokken actoren bevestigen een aanvaardbare toename van autobewegingen, zelfs tijdens de spitsuren. Bij de beoordeling van de ontvangen bezwaren hieromtrent werd de mogelijke toename van autoverkeer opnieuw ten gronde bekeken. Er werd opnieuw bevestigd dat de leefbaarheid in de omliggende straten er amper wordt door beïnvloed. 
   
 • Het ligt alvast in de bedoeling om bij de ontwikkeling van de huidige fase in Beigemveld ook de Kruipstraat her in te richten en te voorzien van degelijke voetpaden. Een werkgroep waarvan bewoners, alle politieke fracties, betrokken beleidsmedewerkers, de projectontwikkelaar en beleidsverantwoordelijken deel uitmaken bekijkt momenteel ook de mogelijkheid om een gedeelte van de Kruipstraat als enkelrichting en fietsstraat in te richten.
 • Rekening houdende met de verwachte woontendensen, de geografische ligging, zijn beoordeling als inbreidingsgebied, en de opgelegde ontwikkelingsvoorwaarden in het RUP beschikt Beigemveld over alle troeven om uit te groeien tot een modelwijk voor onze gemeente en regio.
   
 • Zo is Beigemveld gelegen op loop- en fietsafstand van het dorp en de stelplaats van De Lijn. Heel wat wandel-  en fietsverbindingen in de directe buurt nodigen hiertoe ook uit om dit te doen, net als de centrale as voorbehouden voor fietsers en wandelaars dwars doorheen het projectgebied. Er is ook belangstelling om een autodeelproject op te starten. Met de bijkomende mogelijkheden die de gemeente zal krijgen in het kader van de vervoerregio's kan deze buurt zelfs worden uitgebouwd tot een heus mobipunt.
   
 • Qua groenvoorziening, speel- en ontmoetingsruimte worden heel wat mogelijkheden gecreëerd die ook kunnen worden benut in het kader van eigentijdse buurtprojecten.
   
 • De opgelegde voorwaarde om  een gemeenschapsvoorziening te bouwen is nog niet echt concreet ingevuld. Momenteel zijn er verschillende ideeën die nog verder dienen te worden onderzocht. Deze dienen te worden afgetoetst met maatschappelijke noden, financiële haalbaarheid en draagkracht van omgeving en bewoners. Concreet wordt er gedacht aan een school, een kinderkribbe, serviceflats,...
   
 • Het is alvast duidelijk dat de opgelegde RUP voorwaarden door het huidig beleid, naast het op de markt brengen van betaalbare woningen voor tweeverdieners, ook alle mogelijkheden biedt om een kwaliteitsvolle en eigentijdse leefomgeving te creëren met oog voor de draagkracht van de directe buurt.

 

 

Uit Knack van 26/09/18 (/s/r/c/1210529)
Interview met Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester.

Artikel: De betonstop is niet iets wat je in één keer realiseert.

 

"Veel gemeenten zijn daar trouwens al mee bezig. Grimbergen heeft net 42 hectare woonuitbreidingsgebied omgezet in natuur, met financiële compensaties voor de grondeigenaren. Ze hadden daarvoor wel een wisselmeerderheid nodig, en dat zes maanden voor de verkiezingen. Chapeau.
Ook Kortrijk, Mechelen, Wevelgem en nog heel wat andere steden en gemeenten zijn goed bezig. De kentering is dus begonnen, maar ze moet nog verder uitzaaien.