Net als in de omliggende gemeenten worden ook onze verbindingswegen en aanpalende dorpskernen geteisterd door sluipverkeer tijdens de spitsuren. Intergemeentelijke samenwerking en verschillende grotere regio mobiliteitsprojecten garanderen beterschap.
 • Het voorstel van onze gemeente om het doorgaand sluipverkeer voor de regio digitaal in kaart te brengen werd ondertussen uitgewerkt door MOW Vlaanderen. Via satelliet wordt momenteel al het auto- en vrachtverkeer op sluiproutes gelegen in de Vlaamse Rand ingelezen en nadien in kaart gebracht. Grimbergen werd onderverdeeld in een analysecluster met Zemst en Vilvoorde zodat in bijhorend overleg ook bijzondere aandacht kan worden besteed aan de vrachtwagens die zich verplaatsen in de buurt van de industriegebieden rondom het kanaal.
 • Met behulp van reeds beschikbare gegevens en nieuwe Floating Car Data (FCD) werden er verplaatsing gegevens verzameld. Deze gegevens geven een reëel beeld van de verkeerstromen. De eerste analyses bevestigen dat groeiende fileproblematiek op de R0, E40, E19, A12 de belangrijkste oorzaak is van toenemend verkeer dat niet thuishoort in woonomgevingen.
 • Om de problematiek van het sluipverkeer aan te pakken en de verkeersleefbaarheid te verbeteren blijken in eerste instantie initiatieven op bovenlokaal niveau noodzakelijk.
 • Het vrachtverkeer moet worden gebundeld op een beperkt aantal toegangswegen richting industriegebieden.
 • De gemeenten moeten zelf (in overleg) ook ingrijpende maatregelen nemen om het sluip- en vrachtverkeer te ontmoedigen in dorpskernen en lokale verbindingswegen.
 • Een plan van aanpak werd ondertussen uitgewerkt. Hierna een overzicht van geplande maatregelen op bovenlokaal niveau die relevant zijn voor onze gemeente:
  - optimalisatie van de Ring rond Brussel van de zone tussen E40 Kust tot E40 Leuven;
  - de realisatie van de Ringbustram (Heizel - Luchthaven), de realisatie van de sneltram (Willebroek - Brussel);
  - de realisatie van de fietssnelwegen Kanaalroute en langsheen de A12 die beiden doorlopen tot in het hartje van Brussel;
  - de realisatie van randparkings met bijkomende OV verbindingen richting aantrekkingspolen.
 • Wat betreft de lokale aanpak. Binnen de intergemeentelijke samenwerking worden er momenteel verschillende maatregelen uitgetest. De ervaringen ermee worden tijdens de overlegmomenten uitgewisseld:
 • - zo lopen er momenteel enkele pilootprojecten met ANPR  controle waarbij enkel geregistreerde wagens door bepaalde straten mogen rijden;
  - ook zijn er initiatieven lopende met trajectcontroles voor de snelheidsproblematiek.
  - er wordt een "doseerlicht" uitgetest dat slechts beperkte tijd groen geeft. Het ‘teveel’ aan verkeer staat dan in wachtrij;
  - het tijdelijk (tussen bepaalde uren) enkelrichting maken straten stuit ondertussen op heel wat praktische en juridische bedenkingen;
  - de eerste voorlopige conclusies wijzen in de richting om over gemeentegrenzen heen te investeren in ANPR camera's waarbij ook snelheidsovertredingen via trajectcontrole kan worden geregistreerd.
 • Wat betreft de vraag en noodzaak om ook binnen onze gemeente maatregelen te nemen om dorpskernen en woonwijken te vrijwaren werden de afgelopen jaren reeds verschillende initiatieven genomen:
  - onder meer door het plaatsen van tractorsluizen;
  - de herinrichtingsplannen momenteel in uitvoering voor de Verbrande Brug en Strombeek;
  - het instellen van enkelrichting en inhaalverbod in bepaalde straten;
  - het uitbreiden van de zone 50 km/u, edm... 
 • Wat betreft de aanpak van doorgaand vrachtverkeer op Grimbergse verbindingswegen werd op initiatief van onze gemeente een werkgroep opgericht om de eenzijdige beslissingen van Vilvoorde om vrachtwagens op hun grondgebied te weren te herroepen. Dit initiatief wordt ook gesteund door het intergemeentelijk overlegcomité, MOW Vlaanderen, VWW, VOKA, naburige gemeenten en de bedrijven gelegen in de kanaalzone.

Beeldmateriaal