Personen van vreemde origine, of met gebrekkige kennis van de Nederlandse taal die zich in Grimbergen als nieuwe inwoner inschrijven, krijgen een uitgebreidere onthaalprocedure waarbij de kennis van de Nederlandse taal als noodzakelijkheid wordt benadrukt.

 

  • Nieuwkomers in onze gemeente ontvangen een onthaalmap. Jaarlijks wordt de onthaalmap geactualiseerd. Onder andere via deze onthaalmap worden nieuwe inwoners op de hoogte gebracht van de beschikbare dienstverlening en aanbod in onze gemeente.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een onthaalmap voor anderstalige en niet-anderstalige nieuwkomers. Deze onthaalmap wordt onder meer gebruikt tijdens het voeren van onthaalgesprekken met anderstalige nieuwkomers. Naast info omtrent het aanbod wordt in de map voor anderstalige nieuwkomers bijkomend de nadruk gelegd op de verschillende mogelijkheden binnen onze gemeente om kennis van de Nederlandse taal te verwerven.
  • Nieuwe initiatieven of nieuwe opportuniteiten benutten om de map breder te verdelen is een permanent aandachtspunt. Acties hieromtrent, gericht naar anderstalige nieuwkomers, worden ondersteund door het Agentschap voor Integratie en Inburgering en vzw PIN.
  • De onthaalmappen voor nieuwkomers van vreemde origine of met gebrekkige kennis van de Nederlandse taal worden ook via verschillende andere kanalen binnen onze gemeente verspreid. Alle inspanningen samen resulteren in een permanente toename van het aantal inburgering- en NT2 cursisten (basiskennis Nederlands) voor onze gemeente.
  • Recent werd de onthaalprocedure en integratieproces binnen onze gemeente voor mensen van vreemde origine uitgebreid met een haast persoonlijke begeleiding op maat via een toeleider. Hiervoor wordt er intens samengewerkt met vzw PIN.
  • Na de inschrijvingsprocedure krijgen alle personen van vreemde origine een telefoontje van de toeleider met de vraag om opnieuw langs te komen voor een gesprek op het gemeentehuis. Langskomen is geen verplichting, maar zeker inwoners die nieuw zijn in België of slechts beperkt Nederlands spreken, worden sterk aangemoedigd om toch naar het gesprek te komen. Tijdens het gesprek tracht de toeleider te achterhalen welke noden en behoeften de nieuwe inwoner ervaart. Er wordt gepraat over tewerkstelling, lessen Nederlands, onderwijs, vrijetijdsaanbod, en zaken zoals huisvuilophaling, edm...
  • Nieuwkomers die weinig of geen Nederlands spreken, kunnen door de toeleider van vzw PIN ook in een andere taal geholpen worden, maar moeten zich er dan wel toe verbinden om Nederlands te leren. De toeleider zal hen hierbij begeleiden naar een onderwijsinstelling waar ze lessen kunnen volgen.
  • De toeleiders van vzw PIN zijn zelf personen van vreemde origine, die hun succesvolle ervaring als nieuwkomer inzetten om nieuwe inwoners verder te helpen.