Er worden binnen onze gemeente heel wat positieve gerichte initiatieven en activiteiten opgestart die inspelen op vastgestelde noden, school - of wijkgerichte uitdagingen omtrent integratie- en taal. Telkens met de bedoeling de meerwaarde en noodzaak om het Nederlands spreken als anderstalige op een positieve wijze onder de aandacht te brengen.
 • Positieve impulsen om de meerwaarde, het gebruik en verwerven van de Nederlandse taal te promoten zijn een voortdurend aandachtspunt binnen het integratiebeleid van onze gemeente.
 • Hiervoor worden enerzijds intergemeentelijke activiteiten rond integratie- en Nederlandse taalpromotie, samen met de andere gemeenten uit De Rand bedacht. Deze worden nadien verder geconcretiseerd door derden zoals bv. vzw De Rand, de Provincie, Unizo, Huis van het Nederlands, CVO, edm...
 • Anderzijds zijn er specifiek voor onze gemeente ook heel wat meer gerichte integratie- en taalinitiatieven ontstaan die inspelen op vastgestelde noden, dorp-, school of wijkgerichte uitdagingen. De belangrijkste ervan zijn terug te vinden als afzonderlijk beschreven "project pareltjes" binnen het beleidsdomein integratie op deze website. 
 •  Aanvullende bij deze inspanningen werken ook verschillende gemeentelijke diensten mee om het integratie- en taalbeleid binnen onze gemeente mee vorm te geven. Enkele concrete voorbeelden:
  - In samenwerking met de sportclubs wordt bekeken of taalstimulerende activiteiten tijdens het sporten mogelijk of noodzakelijk zijn;
  - De bibliotheek heeft een Taalpunt opgericht in de gemeentelijke bibliotheek;
  - De promotie van het Nederlands wordt ook nagestreefd via alle activiteiten en dienstverlening die door de gemeentelijke en OCMW diensten worden georganiseerd en/of aangeboden voor/aan zijn bewoners;
  - Tijdens de speelpleinwerking en/of andere activiteiten georganiseerd door de jeugd- en welzijnsdienst wordt bijzondere aandacht geschonken aan taalleermogelijkheden voor anderstalige kinderen;
  - Bijzondere aandacht voor bijkomende taalondersteuning van anderstalige kinderen via diverse  onderwijsgebonden projecten blijkt noodzakelijk. Het Brede School project waar tijdens schooluren, opvang- en speeltijd intens wordt samengewerkt met vrijetijdsverengingen is daarbij één van de blikvangers.
  - Recent werd een nieuw project "Samen spelen met taal" in samenwerking met het OCMW, de scholen en vrijwilligers met succes uitgetest. Dit project zal worden verankerd in het toekomstige integratiebeleid gezien de positieve resultaten. Er wordt momenteel bekeken om op termijn ook de ouders te betrekken bij deze speelse en themagerichte wijze om Nederlands in te oefenen. Het eigenaarschap van dit project blijft bij de vrijwilligers die dit project opstartte en begeleiden.
  - Door de gemeentelijke communicatieverantwoordelijke wordt permanent aandacht geschonken aan het gebruik van "duidelijke taal" en "vereenvoudigd taalgebruik" voor alle Grimbergenaren.