Het "Brede School" project is een antwoord om ALLE kinderen op speelse wijze maximale ontwikkeling- en ontdekkingskansen aan te bieden omtrent het rijke aanbod van vrijetijdsbesteding binnen onze gemeente.
 • Het Brede Schoolproject kende zijn officiële start in 2014. In nagenoeg alle Grimbergse scholen lopen sindsdien samenwerkingsprojecten met externe partners om de doelstellingen, eigen aan de Brede School, te realiseren.
 • Heel wat Grmbergse kinderen worden in toenemende mate geconfronteerd met (kans)armoede ten gevolgen van sociale ongelijkheid mede veroorzaakt door huidskleur, ander taalgebruik en/of cultuurbeleving in hun thuissituatie. Net als ALLE kinderen én jongeren worden ook zij geconfronteerd met een samenleving die steeds complexer wordt. Om te slagen in hun verder leven hebben ze net als andere kinderen competenties nodig die vaak spontaan en speels worden gevormd via sport, cultuur, sociale engagementen en/of andere fijne vrijetijdsactiviteiten.
  Met het Brede Schoolproject wil de integratiedienst hierop een antwoord bieden zonder stigmatiserend te werken. Ervaring leert dat ALLE kinderen via de vele projecten nieuwe ontwikkeling- en ontdekkingskansen krijgen aangeboden die zij als verrijkend en verrassend leuk beschouwen.
 • Jaarlijks krijgen scholen, sport- en cultuurverengingen, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties zoals CC, de bibliotheek, edm... de gelegenheid samenwerkingsprojecten in het kader van het Brede Schoolwerking op te starten. De projecten dienen te worden gerealiseerd tijdens de schooluren, opvang- of speeltijden en worden via projectsubsidies vanuit het integratiebeleid ondersteund. 
 • Het Brede Schoolproject heeft ook de bedoeling om opgestarte projecten defintief te verankeren in de dagdagelijkse werking van een school en/of werkingsstructuur van de partners. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de goedkeuringsprocedure van ingediende projecten.
 • Naast de projectwerking worden er binnen het Brede School project themagerichte "Doe Koffers" ter beschikking gesteld aan de scholengemeenschap en partners. Deze geven net als de ingediende projecten de mogelijkheid om op speelse wijze bijkomende oefenkansen rond Nederlands taalgebruik te creëren.
 • Om het geheel te borgen binnen de gemeentelijke werkingsstructuur wordt er nauw samengewerkt tussen de diensten onderwijs, welzijn en integratie. Indien nodig geacht wordt aan het Agentschap Integratie en Inburgering de nodige assistentie gevraagd.
 • Projecten die voldoen aan bijhorend beoordelingsreglement worden vanuit het jaarlijks integratiebudget volledig financieel gesubsidieerd, mits beschreven doelstellingen worden gerealiseerd, wat ook een bijkomende meerwaarde is voor betrokken partners.
 • Samenwerkingsprojecten binnen de schoolwerking met de gemeentelijke dans- en muziekacademie, de sociale werkplaats en bioboerderij "Den Diepen Boomgaard", sport- en muziekverengingen, het Rode Kruis, edm... blijven hierbij echte blikvangers.
 • Verschillende andere kleinschalige taalvorming- en huiswerkbegeleidingsprojecten kregen de afgelopen jaren dankzij het project Brede School de kans zich te ontwikkelen en zijn ondertussen vast verankerd binnen de werkingsstructuur van verschillende scholen.