De gemeentelijke integratiedienst startte in samenwerking met groep Intro het STB jongerenproject op (Samen Toekomst Bouwen / STrombeek Bever). Het succesvolle initiatief wordt stelselmatig uitgebreid. De waardevolle betekenis ervan wordt momenteel verfilmd.
 • Naar aanleiding van aanhoudende overlastklachten startte de gemeentelijke integratiedienst in 2014 in samenwerking met groep Intro een jongerenbegeleidingsproject op. De opstart, samenwerking met groep Intro, en aanwerving van een halftijdse jongerenwerking werd volledig gefinancierd via het Europeese subsidiefonds JINT.
 • Doelstelling. Het bevorderen en stimuleren van de participatie en activering van jongeren, met de bedoeling de zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en het inzicht in het eigen gedrag van de jongeren te vergroten.
 • Gezien de sterke nood aan een vaste ontmoetingsplaats voor jongeren in Strombeek–Bever werd in  2015 het "Allemanslokaal" geopend, wat nieuwe participatiemogelijkheden bood om jongeren nog beter te begeleiden bij hun zoektocht naar integratie en eigen identiteit.
 • De nodige reglementen om organisatorisch mogelijke overlastproblemen voor de buurt te vermijden werden in samenspraak met de jongeren opgesteld. Toepassing van het "respect principe" voor omgeving, lokaal, begeleiders en andere jongeren stond hierbij centraal. De inrichting van het "Allemanslokaal" gebeurde door de jongeren zelf onder deskundige begeleiding.
 • De voorbije jaren werden de doelstellingen voortdurend uitgebreid, onder meer met ondersteuning bij het opstellen van CV's, voorbereiding op sollicitatiegesprekken en andere vormen van toeleiding naar werk. Jongeren kunnen er ook steeds terecht met hun levensvragen, huiswerkbegeleiding of ondersteuning bij hun zoektocht naar geschikte studierichtingen. Het "Allemanslokaal" is ondertussen ook uitgegroeid tot een gezellige ankerplaats met ontspanningsmogelijkheden.
 • Gelijktijdig werd een nauwe samenwerking uitgebouwd met de politie om de overlastproblematiek concreet aan te pakken. Dit enerzijds met preventieve initiatieven, anderzijds indien nodig met een hardere (strafrechterlijke) aanpak. Ook zorgde de gemeentelijke dienst jeugd en welzijn voor een goede samenwerking met de jeugdraad met officiële erkenning van de STB jongerenwerking tot gevolg.
 • Procesmatig werd er 2016 werk gemaakt om de jongeren zelf meer verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Enerzijds qua activiteitenplanning en werkingsimpulsen verbonden aan het "Allemanslokaal". Anderzijds wat betreft de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het STB jongerenproject in het algemeen.
 • Verschillende jongeren voelden zich hierbij geroepen om deel uit te maken van een begeleidende kerngroep die sinds 2018 zelf initiatieven uitwerken om de jongerenwerking en het gebruik van het Allemanslokaal te borgen. Enerzijds bepalen zij op deze wijze het vrijetijdsaanbod, anderzijds helpen zij mogelijk gesignaleerde overlastproblemen veroorzaakt door jongeren bespreekbaar te maken en mee op te lossen.
 • De wekelijks begeleide mini-voetbalactiviteiten op zondagnamiddag, een activiteit waarmee de jongerenwerking destijds van start ging, blijven succesvol. Jongeren worden door tijdens de voetbalactiviteit geprikkeld om kennis te maken met de andere activiteiten van het jongerenproject "STB". Velen onder hen bezoeken ondertussen ook het "Allemanslokaal". Dit wordt bevestigd door de vraag van de jongeren naar uitbreiding van de openingsuren.
 • Het respect reglement dat werd opgemaakt door de jongeren wordt goed nageleefd. Wat betreft de deelnemers aan de voetbalactiviteiten is een opmerkelijke verjonging vast te stellen wat zeker het preventieve karakter van STB project ten goede komt.
 • Procesmatig zijn sommige jongeren die vroeger bijkomende sturing nodig hadden er nu aan toe om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen.
 • De huidige jongerenwerker werkt ook deeltijds in het CC waardoor grensverleggende initiatieven worden opgestart die ook passen in het activiteiten aanbod en beoogde doelstellingen van het CC naar jongeren toe. Zo werd er ondermeer een filmnacht georganiseerd in het CC waarbij ook andere leden van de jeugdraad werden uitgenodigd. Aansluitend op de filmvertoningen kon men samen overnachten op het podium van de schouwburg in het CC.
 • Nieuwe positieve impulsen werden ook gegeven door de inschakeling van de wijkagent bij de jongerenwerking. Door deze samenwerking wordt er voor Vlaanderen een uniek filmproject gerealiseerd waarbij de meerwaarde van de jongerenwerking en het Allemanslokaal  deel zal uitmaken van het scenario. Het scenario werd uitgeschreven door de jongeren zelf die ook zullen acteren. Met de nodige ondersteuning werd een plan van aanpak door de jongeren opgesteld. Momenteel worden de opnames gerealiseerd. Vermoedelijk komt de film in roulatie tijdens het najaar van 2018. De première wordt gepland in het CC te Strombeek.
 • Vanuit de stuurgroep werden ook de eerste contacten gelegd met de jongerenwerking verbonden aan het buurthuis in de Borgt en het nieuwe GRNS project dat vorm krijgt op het terrein naast het Allemanslokaal. Het ligt in de bedoeling samenwerkingsprojectjes op te starten die voor alle betrokken actoren een meerwaarde betekenen.
 • Het STB project wordt organisatorisch omkaderd door de gemeentelijke integratie, jeugd - en sportdienst, het OCMW, de politie, en groep Intro die de begeleidingsverantwoordelijkheid toevertrouwd kreeg. Rond gewone werkingsvragen wordt met de betrokken sturende partners via mail gecommuniceerd. Richtinggevende beslissingen worden voorgelegd aan de stuurgroep met terugkoppeling naar het college van burgemeester en schepenen. Op regelmatige basis of op vraag van betrokken partners komt de stuurgroep bijeen om nieuwe projecten of uitdagingen te bespreken en/of voor te bereiden.