Vandaag worden we in toenemende mate geconfronteerd met leef- en werksituaties gekenmerkt door diversiteit. Dit vraagt om een actief, sensibiliserend en constructief beleid naar inwoners toe waarbij nagestreefd wordt de verschillen tussen mensen wederzijds respectvol te erkennen en te waarderen.

 

 • Vandaag leven en werken we samen met mensen die allen andere waarden en normen belangrijk vinden. Samen op zoek gaan naar de meerwaarde die we voor elkaar en de samenleving kunnen betekenen is daarbij een geweldige uitdaging. Ondanks beperkingen of anders zijn, samen de samenleving zinvol kleuren. Terugblikkend op onze recente Westerse geschiedenis blijkt de realisatie ervan vaak een decennia lang realisatieproces.
 • Vanuit een diversiteitsperspectief kan men echter stellen dat nog te vaak, bv. vrouwen, ouderen, gehandicapten, allochtonen, HIV-patiënten, laaggeschoolden, holebi’s, werklozen, alleenstaanden, en anderen..., worden vergeleken en afgewogen met een ideaalnorm. Daarbij kan verontrustend worden vastgesteld dat voor verschillende van deze als kansengroepen beschreven medemensen de strijd voor gelijke behandeling nog lang niet is gestreden.
 • Als we deze problematiek vertalen naar de Grimbergse samenleving en beleidsinitiatieven kan worden vastgesteld dat onze gemeente sterk scoort door de ondersteuning aan Eigen Thuis, DAV, Den Diepen Boomgaard, de invulling van het aantal vrouwen binnen de administratieve en politieke beleidsstructuren, de ondersteuning van het initiatieven omtrent het Holibi beleid, het lage werkloosheid cijfer, begeleiding en het aantal beschikbare plaatsen voor ouderen in rusthuizen, de voortreffelijke dienstverlening en randactiviteiten georganiseerd door het OCMW voor bovenbeschreven doelgroepen, edm...
 • Bijkomende inspanningen zijn echter nodig wat betreft tewerkstelling van laaggeschoolde mensen van vreemde origine binnen de arbeidsmarkt.
 • Net als in andere gemeente in De Rand rond Brussel is ook de toestroom van anderstaligen een belangrijk aandachtspunt waar moet in worden geïnvesteerd. In onze gemeente werden hieromtrent reeds heel wat concrete projecten opgestart die een geïntegreerde aanpak nastreven met de nodige aandacht voor opbouwende ontmoetingen en integratiekansen. 
  Een overzicht:
  - Organisatie lessen Nederlands:
  Dit aandachtspunt werd reeds toegelicht in de andere beschreven "pareltjes projecten".
  - Sensibilisering bevolking:
  De gemeente neemt zelf initiatieven om een positief beeld te scheppen over diversiteit en integratie. Initiatieven georganiseerd door derden worden daarbij indien mogelijk mee ondersteund en gepromoot. Sensibilisering van de inwoners inzake diversiteit wordt jaarlijks gekoppeld aan de activiteiten georganiseerd door de GROG in het kader Wijde Wereld Weken (WWW). Meestal worden er  banners in het straatbeeld geplaatst, met sensibiliserende foto's en verhalen. Een wandelroute tussen de verschillende banners wordt uitgewerkt waarbij de meeste integratie- en inburgeringsprojecten binnen onze gemeente worden voorgesteld door ervaringsdeskundigen.
  Gedurende de WWW weken kunnen onze inwoners ook via  verschillende culturele initiatieven kennis maken de aanwezige culturele verscheidenheid in onze gemeente.
  Een werkgroep diversiteit werd opgericht.
  Bedoeling van de werkgroep werd voorlopig afgebakend tot het promoten van elkaars cultuuroverstijgende initatieven en integratieprojecten via de leefgemeenschap en het netwerk van de verschillende leden. Concreet vertaalde deze nieuwe samenwerkingsvorm zich naar activiteiten verbonden aan het GRNS project en de randinitiatieven in het kader van de Wijde Wereld Weken.
  - Sensibiliseren gemeente personeel
  De bedoeling is om het gemeentepersoneel bewust te maken dat de bevolkingssamenstelling van Grimbergen onomkeerbaar is veranderd. Acties hieromtrent richten zich in hoofdzaak tot het benutten van mogelijkheden en initiatieven die aan deze doelstelling kunnen worden gekoppeld. Concreet werd nagenoeg elke gemeentelijke dienst de afgelopen jaren geconfronteerd met acties en/of evenementen waarbij de nodige aandacht voor het bereiken en/of betrekken van bewoners met een migratieachtergrond een belangrijke invalshoek was. Bv. de voorbereidende vergaderingen in het kader van de Wijde Wereld Weken, Strombeek Feest, lopende en andere in voorbereiding zijnde integratieprojecten creëren hiervoor telkens opnieuw nieuwe kansen. 
  - Huiswerkbegeleiding:
  Vanuit bepaalde scholen en andere infokanalen blijkt een sterke vraag naar huiswerkbegeleiding. In sommige scholen werd deze doelstelling geïntegreerd in de "Brede school" werking. Andere scholen namen zelfstandig initiatieven om in samenwerking met lokale vrijwilligers en/of ouders gevolg te geven aan deze nood. Verder werden er ook huiswerkbegeleidingsactiviteiten opgestart door de Grimbergse Turkse gemeenschap, de jongerenwerking in "Het Allemanslokaal" en " 't Motje".

   
 •  Projecten in het kader van interculturele ontmoetingen en de toenemende diversiteit.
  - In samenwerking met de dienst welzijn en de coördinator lokaal sociaal beleid (OCMW) wordt o.a. in kader van de week van personen met een beperking gewerkt aan brede culturele ontmoetingsmomenten met aandacht voor de diversiteit binnen onze samenleving. Deze samenwerking wordt jaarlijks georganiseerd en heeft tot doel personen met een diverse achtergrond met elkaar in contact te brengen. Het resultaat van deze ontmoeting wordt tentoongesteld in de gemeente en/of kenbaar gemaakt voor een een ruim publiek tijdens een ludieke thema-ontmoetingsavond.
  - Via een samenwerking met de GROG wordt er jaarlijks in het kader van het gemeentelijk impulsbeleid gewerkt aan interculturele gerichte ontmoetingen. Dit gebeurt in de periode 2014-2019 onder de vorm van de “Wijde Wereld Weken”.
  - De gemeente ondersteunt praatgroepen, zoals bv. deze van de buurthuizen en zorgt tevens voor een actieve toeleiding naar deze initiatieven. Dit ondermeer via de onthaalgesprekken. Jaarlijks wordt er ook naar gestreefd om nieuwe initiatieven uit te bouwen i.s.m. andere partners. Ook geeft de jongerenwerking in Strombeek dat een vaste locatie kreeg met het "Allemanslokaal" nieuwe mogelijkheden om meer gericht de interculturele- en groeiende diversiteitsuitdagingen in Strombeek aan te pakken. Ook het buurtparticpatie pilootproject "GRNS" opent hieromtrent heel wat mogelijkheden.
  - De gemeente doet ook de nodige inspanningen om doelgroepen te betrekken bij festiviteiten zoals bv. “Strombeek Feest”. Deze interculturele ontmoetingen worden ook op creatieve wijze benut als mogelijke inspraakmomenten om moeilijk te bereiken doelgroepen een stem binnen het gemeentelijke beleid te geven.
  - Gezien de vluchtelingenproblematiek werden de contacten met de onthaalgroep vluchtelingen de voorbije jaren geïntensiveerd. Wederzijdse uitwisselingen van vragen, noden, uitdagingen en mogelijke ondersteuning leidde tot heel verrijkende samenwerkingsinitiatieven voor beide actoren.
  - Het "Brede Schoolproject" zorgt jaarlijks voor heel wat ontwikkelingskansen voor alle kinderen, zonder te stigmatiserend te zijn voor diegenen met minder kansen omwille van hun thuissituatie of migratieachtergrond. Betrokken partners ervaren eveneens de meerwaarde van hun inspanningen. Sommige projecten bewezen ondertussen een absolute meerwaarde te zijn voor gekende noden en werden opgenomen als een jaarlijks vast actiepunt binnen het integratiebeleid.
  - Het "Allemanslokaal" in Strombeek is  uitgegroeid tot meer dan een gezellige hangplek voor jongeren. Enerzijds is er een opmerkelijke verjonging vast te stellen bij de deelnemers aan de verschillende activiteiten terwijl de jongeren die de opstart meemaakten meer verantwoordeljkheid willen dragen. Een "kerngroep" onder deskundige begeleiding zal de komende maanden dan ook mee kunnen beslissen in het vrijetijdsaanbod. Door dat ook de wijkagent nauwer wordt betrokken bij de werkingsstructuur groeide het vertrouwen tussen de politie en jongeren. Dit vertrouwen wordt vertaald in ondermeer preventieve acties  ter voorkoming van mogelijke overlastproblemen. Zo werd recent een uniek filmproject voorbereid. Dit project zal in samenwerking met de jongeren, politie en groep Intro concreet worden gerealiseerd in het najaar van 2018.
  - Volle medewerking wordt verleend om de vele initiatieven en campagnes die door de provincie , vzw De Rand, Unizo, e.d.m. worden gelanceerd ook op lokaal niveau mee te ondersteunen / te promoten.
  - In 2017 werd het "GRNS" project opgestart, begeleid en gefinaniceerd door "vzw  Cultureghem". Leuke evenementen uitschieters: openlucht filmvoorstellingen, diverse kappers- en schoonheidsbehandelingen voor buurtbewoners i.s.m. Maria Assumpta, speelnamiddagen i.s.m. de scholen gelegen op Strombeeks grondgebied, kunstateliers i.s.m. Art Nivo en het CC, .... Een openlucht keuken werd geïnstalleerd. Zitbanken en een overdekte houten mini trubine werden door buren in elkaar getimmerd. Twee zeecontainers werden op de site geplaatst waarvan een als opslagruimte wordt gebruikt. De andere werd voorzien van koelkasten en glazen en eetbestek dat ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers. Wekelijks werden er gedurende de zomermaanden BBQ's en leuke randanimatie voorzien. Het geheel aan activiteiten zorgde voor heel wat multiculturele en onverwachte ontmoetingen tussen jong en oud. Een buurtdynamiek kwam tot stand. Het project werd in 2018 volledig overgenomen door geïnteresseerde buurtbewoners.
  - Specifieke doelgroepen betrekken bij de opmaak, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het integratiebeleidsplan wordt op een procesmatige wijze uitgebouwd. Hiervoor worden enerzijds contacten opgebouwd met sleutelfiguren en contactpersonen binnen de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen.
  - Via het "GRNS" project werden nieuwe contacten gelegd met een meer multicultureel karakter. Inwoners met verschillende nationaliteiten, huidskleur, cultuur en religie vonden er elkaar tijdens leuke ontmoetingsmomenten. Ondermeer tijdens een ontmoeting- en inspraakmoment met de bedoeling creatieve impuls inititiatieven te lanceren voor een meer leefbaar Strombeek, hun netwerk en kennissenkring. De oprichting van een "multicultureel denkplatform" ter verdieping van de werkgroep "Diversiteit" bleek hierbij een mogelijjke meerwaarde dat de volgende maanden verder wordt onderzocht naar haalbaarheid en samenstelling.
  - Jaarlijks worden door de gemeente heel wat officiële informatiemomenten georganiseerd in het kader van lopende openbare onderzoeken of geplande openbare werken en mobiliteitsprojecten. Ook worden er op vraag informatiemomenten georganiseerd met oudercomités in het kader van verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Deze bovenvermelde infomomenten werden telkens ook gebruikt om gerichte contacten te leggen met aanwezigen mensen die een migratie achtergrond leken te hebben. Verschillenden onder hen bevestigden na een meer persoonlijk kennismakingsgeprek hun welwillende medewerking om deel te nemen aan inspraakmoment(en) met de bedoeling bruikbare voorstellen te formuleren tot het bijsturen en evalueren van de integratiebeleiddoelstelligen en bijhorende visies.

 

Beeldmateriaal