In Vlaanderen wordt de instroom van vluchtelingen verdeeld over de 308 gemeenten. Binnen Grimbergen is er brede samenwerking gegroeid om hen menswaardig op te vangen en te laten kennismaken met hun nieuwe omgeving en onze gewoonten
 • Vluchtelingen zijn mensen die uit hun thuisland moeten vluchten, omwille van oorlogsgruwel, omdat ze vervolgd worden omwille van hun ras, nationaliteit, politieke overtuiging, godsdienst, of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren (bv. holebi’s, of vrouwen). Een internationaal verdrag rond de opvang van vluchtelingen werd door heel wat landen ondertekend, ook door België. In Vlaanderen wordt de instroom van vluchtelingen verdeeld over de 308 gemeenten. Deze ontvingen hiervoor een uitzonderlijke ondersteunende subsidie. 
 • Cijferkennis van mensen die op de vlucht zijn, helpen je om een correct beeld te schetsen van de vluchtelingen instroom binnen Vlaamse gemeenten.
  H
  et Global trendsrapport van UNHCR gaf aan dat eind 2016 65,3 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht waren ten gevolge van vervolging, conflict, schending van de mensenrechten, edm...
 • Cijfers geven aan dat de meeste vluchtelingen opgevangen worden door buurlanden van hun herkomstlanden. Libanon, Turkije, Jordanië of Chad, het zijn landen die de top 10 halen van landen die het grootste aantal vluchtelingen opvangen, ook na afstemming op het aantal vluchtelingen per 1000 inwoners. België komt niet voor in die top 10.
 • Grimbergen met 37.318 (° 2018) inwoners dient theoretisch en verplicht de nodige accommodatie (bed, bad en brood) te voorzien voor 47 personen en ontving hiervoor een uitzonderlijke subsidie van 86.820 euro. Concreet schommelt het aantal vluchtelingen in Grimbergen rond de 20 personen.
 • Vluchtelingen worden naar Grimbergen doorverwezen na een lange risicovolle reis. Ze komen aan in onze gemeente zonder kennis van de levensomstandigheden en onze leefregels of gewoontes. Hun eerste bekommernis is louter een woonst, voeding en toegang tot medische zorg. 
 • De periode dat hun dossier behandeld wordt, brengen deze nieuwkomers heel wat tijd wachtend door in hun woonst. Het is een onzeker situatie, waarbij niemand weet hoe lang ze moeten wachten en hoe hun toekomst eruit zal zien. Activiteiten die op dat moment andere perspectieven openen zijn in deze onzekere periode meer dan welkom. Deze opvang wordt in Grimbergen verzorgd door de werkgroep vluchtelingen i.s.m. het OCMW.
 • Eens deze mensen worden erkend als vluchteling, heeft men slechts enkele maanden om een geschikte woonplaats te zoeken in de markt van de private huisvesting. Onderdak vinden ergens in Vlaanderen wordt dan een topprioriteit. Meestal verlaten ze Grimbergen. Voor de vluchtelingen begint het sociale inburgeringsproces dan quasi opnieuw: nieuwe omgeving, nieuwe mensen die ze ontmoeten, nieuwe buren, edm....
 • Mensen die het asiel wordt geweigerd, hebben geen recht meer op materiële opvang en moeten ons land verlaten.
 • Grimbergen beschikt slechts over een beperkt aantal huisvestigingsmogelijkheden om nieuw doorverwezen vluchtelingen een woonst te verzekeren. Er werd beslist om de uitzonderlijke ontvangen subsidie ter ondersteuning van initiatieven in het kader van de lokale vluchtelingenbeleid, te besteden aan projecten die op termijn ook alle troeven hebben om te kunnen uitgroeien tot een blijvend integratieproject. T.t.z. een blijvende meerwaarde betekenen voor het integratie- en welzijnsaanbod van onze gemeente.
 • Om deze doelstelling te bereiken wordt er ondertussen nauw samengewerkt met derden die de nodige expertise en/of omkadering kunnen aanbieden:
   - In samenwerking met Den Diepen Boomgaard: een ondersteunend project i.v.m. arbeidszorg en vrije tijd;
   - In samenwerking met SVK Webra en 3Wplus: een ondersteunend project i.v.m. het vinden van geschikte en betaalbare huurwoningen op de privémarkt;
   - In samenwerking met vzw Pin: een bredere en intensere onthaalondersteuning voor anderstalige nieuwkomers;
  - In samenwerking "Samen spelen met taal": ondersteunend project voor het verwerven van de Nederlandse taal;
   - Werkingstoelage voor  de onthaalgroep vluchtelingen.
 • De werkingstoelage voor de onthaalgroep vluchtelingen laat hen toe beter en kwaliteitsvoller gevolg te geven aan gedetecteerde noden. Waar vroeger enkel kon worden samengewerkt met het OCMW heeft de onthaalgroep nu bijkomende ondersteunende kanalen door de hierboven opgesomde projecten. Anderzijds wordt ook een intensievere een breder hulpaanbod en maatwerk per gezin / persoon mogelijk. Deze uitgebouwde dienstverlening kan ook worden benut voor andere doelgroepen met dezelfde noden.