Wonen wordt gekenmerkt door allerlei algemene trends die ook gelden voor Grimbergen. Deze bepalen mee de huidige en toekomstige woonmarkt. Beleidsmatig dienen er zich enkele belangrijke ontwikkelingen aan waar rekening moet gehouden worden bij het maken van toekomstige beleidskeuzes.

Onderstaande trends en tendensen werden verwerkt in het geactualiseerde woonplan van de gemeente. Bij het uitwerken van RUP's en buurtontwikkelingsplannen zijn het telkens belangrijke aandachtspunten en / of aandachtspunten geworden die dienen te worden opgevolgd en verwerkt door betrokken actoren.

 • Door de groeiende bevolking zal de behoefte aan betaalbaar en comfortabel wonen nog meer toenemen. 
 • We gaan dichter bij elkaar moeten wonen en open ruimtes bewaren.
 • Er komen meer kleinere huishoudens.
 • De snel toenemende vergrijzing vraagt om meer aangepaste woningen.
 • Er zijn meer woningen nodig die betaalbaar zijn voor gezinnen met een laag inkomen.
 • Het aantal appartementen is explosief toegenomen.
 • De leefkwaliteit van woonwijken bewaren wordt een belangrijk aandachtspunt.
 • Meer nood aan publieke groepsruimten, open en goede ontmoetingsplaatsen.
 • Noodzaak om  kwaliteitseisen van huurwoningen in te voeren en af te dwingen.
 • Afname van bebouwbare gronden.
 • Verdere versnippering van de schaarse open ruimte moet voorkomen worden.
 • Meer accent op renovatie van woningen.
 • Inzetten op de realisatie van innovatieve woonvormen.
 • De bevolking in Vlaanderen, De Rand en Grimbergen blijft toenemen.
 • Vlaanderen, De Rand en Grimbergen verstedelijkt steeds meer.
 • Gezinsverdunning, nieuwe gezinsvormen zoals eenoudergezinnen, alleenstaanden, migratie en vergrijzing verhogen de vraag naar aangepaste woningen en zorgen voor een daling in het gemiddeld aantal personen per huishouden.
 • Stijgende verkoopprijzen.