Het definitief bewaren van 42 hectare open groene ruimte gelegen tussen Humbeek en Beigem is één van de belangrijkste beslissingen van het afgelopen decennium in Grimbergen. Maatschappelijk is deze beslissing ook belangrijk om de leefbaarheid, levenskwaliteit en eigenheid van de aanpalende woonkernen te bewaren.
 • Het definitief bewaren van 42 hectare open groene ruimte gelegen tussen Humbeek en Beigem is één van de belangrijkste  beslissingen van het afgelopen decennium in Grimbergen. Door open ruimtes te beschermen, met elkaar te verbinden en meer toegankelijk te maken krijgen ook onze toekomstige kinderen de gelegenheid om te genieten van de mooie zichtassen die nog aanwezig zijn tussen de verschillende deelgemeenten. Maatschappelijk is deze beslissing ook belangrijk om de leefbaarheid, levenskwaliteit en eigenheid van de aanpalende woonkernen te bewaren.
 • Dit dossier getuigt van een positieve toekomstvisie in het belang van alle inwoners die graag in Grimbergen wonen. Het landelijk karakter van Beigem en Humbeek blijft voor altijd bewaard en open mooie groenassen ontstaan tussen het Lintbos richting kanaal en Nieuwenrode.
 • Met deze beslissing worden de plannen vermeden van bouwpromotoren om in deze nog open groene ruimte via kleinere verkavelingen stelselmatige bouwprojecten te realiseren.
 • Landbouwers kunnen er hun gronden blijven benutten, Wandelaars, fietsers en onze toekomstige kinderen kunnen blijven genieten van de mooie open zichtassen.
 • In de rand van deze moeilijke beslissing werd bewust veel foutieve informatie de wereld ingestuurd onder meer door Grimbergse politici. Dit met de bedoeling de definitieve omzetting te boycotten. Betreurenswaardig én vooral verontrustend gezien persoonlijke en familiale financiële belangen hierbij werden nagestreefd en ook partijleden hiervoor werden gebruikt. Kritiek en overdrijving wat betreft bouwdichtheid op de mogelijke bouw van sociale woningen in een aanpalend projectgebied werd hiervoor als dekmantel gebruikt.
 • Eigenaars van percelen gelegen in deze gebieden die hoopte dat dit gebied ooit zou worden omgezet in bouwgrond hebben recht op planschade en zullen billijk worden vergoed.Tegen het einde van dit jaar zal een planschadeloket zijn opgericht om de eigenaars vanuit de gemeente te ondersteunen bij hun dossieraanvraag.
 • Dat er nu helemaal niet meer gebouwd kan worden tussen Beigem en Humbeek is niet het geval. Aansluitend bij de 42 hectare open groene ruimte blijft ongeveer 5 hectare beschikbaar als projectgebied. Deze kunnen echter slechts in de verre toekomst worden ontwikkeld en enkel in functie van maatschappelijke noden. Hierna een overzicht.
  - Projectgebied: Nachtegaallaan (Humbeek)
  Dit weerhouden projectgebied (+/- 2 hectare) sluit aan op de huidige tuinpercelen van de woningen gelegen in deze doodlopende straat richting Humbeekse visvijver. Het kan enkel worden ontwikkeld voor uitbreiding van de nabij gelegen school en/of sportinfrastructuur. Niet voor sociale woningbouw zoals bewust verkeerdelijk wordt rond gestrooid.
  Momenteel wordt dit perceel gebruikt als landbouwgrond.
  - Projectgebied: Dr. Carlierstraat (Humbeek)
  De realisatie van de tweede fase van deze woonwijk werd nog niet uitgevoerd. Een perceel, ongeveer 1 hectare groot, aansluitend aan de huidige woonwijk is eigendom van de SHM Providentia. Rekening houdende met de strenge stedenbouwkundige voorschriften voor dit perceel en noodzakelijk buffergebied kan slechts een gedeelte ervan ontwikkeld worden voor een erg beperkt aantal betaalbare woningen. Dit maakt de ontwikkeling weinig interessant. De mogelijkheid blijft wel bewaard. Momenteel wordt dit perceel gebruikt als paardenweide.
  - Projectgebied Kruisstraat (Humbeek)
  Ook hier bezit Providentia ongeveer 2 hectare bebouwbare oppervlakte. Dit gebied is gelegen tussen de achterzijde van tuinen van de Molenstraat deze van de Kruisstraat. Rekening houdende met de noodzakelijke buffergebieden, de strenge stedenbouwkundige voorschriften, de aanwezigheid van buurtwegen en een ondergrondse hogedruk gasleiding kan slechts een beperkt deel ervan aangesneden worden. Voorlopig is dit zeker niet de bedoeling. De mogelijkheid blijft wel bewaard. Momenteel wordt dit perceel gebruikt als landbouwgrond.